fbpx

Betingelser

1. Generelt
1.1
Disse betingelser anvendes i alle aftaler mellem Komenti og kunden medmindre andet er skriftligt aftalt. I nedenstående afsnit er de generelle forretningsbetingelser for samarbejde og samhandel med Komenti beskrevet.

2. Aftalens indgåelse

2.1 Aftalen mellem Komenti og kunden indgås skriftligt. Det kan være både via underskrevet papirkontrakt eller via e-mailkorrespondance.

2.2 Ved indgåelse af aftale forpligter kunden sig til at opgive korrekte oplysninger, herunder navn, adresse, CVR og e-mail. Komenti forpligter sig til at behandle alle oplysninger med kunden fortroligt.

2.3 Komenti forbeholder sig retten til at annullere en opgave, hvis Komenti ikke kan udføre opgaven. Ved dette tilfælde vil kunden ikke blive faktureret for opgaven.

3. Priser

3.1 Alle priser opgives i danske kroner eksklusiv moms.

3.2 Komenti forbeholder sig ret til at ændre priser og specifikationer uden forudgående varsel.

4. Betaling

4.1 Betaling skal ske senest 8 dage efter modtagelse af faktura fra Komenti. Fakturaen udsendes efter aftalens indgåelse.

4.1.1 Ved design af hjemmeside/webshop kan betaling inddeles i rater efter aftale. Dog skal hele beløbet være indbetalt senest ved overdragelse af hjemmesiden.

4.2 Ved for sen betaling beregnes morarenter jævnfør Renteloven. Herudover tillægges et varslingsgebyr på 100 kr. pr. betalingspåmindelse.

4.3 I tilfælde af kundens misligeholdelse af betalingsforpligtelser er Komenti berettiget til at indstille sit arbejde, indtil betaling sker. Ved væsentlige misligehold af betalingsforpligtigelser til Komenti, er Komenti berettiget til at ophæve aftale med kunden. Såfremt kunden træder i betalingsstandsning, indleder akkordforhandlinger, går konkurs eller lignende, er Komenti ligeledes berettiget til straks at standse videre arbejder, samt ophæve aftaler.

4.4 Alle abonnementer faktureres 30 dage inden den nye abonnementsperiode starter.

5. Kundens forpligtelser

5.1 Kunden skal stille alt nødvendigt og relevant materiale til rådighed for Komentis udførelse af opgaven og meddele Komenti alle de til opgaven nødvendige oplysninger. Det er kundens ansvar at have rettigheder til materiale stillet til rådighed for Komentis udførsel af opgaven.

5.2 Kunden er forpligtet til at deltage i møder under projektforløbet i det omfang dette er nødvendigt og skønnes hensigtsmæssigt for projektets gennemførelse. Under møder skal Kunden være repræsenteret ved beslutningsdygtige repræsentanter.

5.3 Komenti kan ikke holdes ansvarlig for materialer, som beskadiges eller bortkommer i Komentis varetægt. Det anbefales derfor at beholde kopier af alt materiale der sendes til Komenti.

5.4 Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning.

5.5 Kunden forpligter sig til at oplyse Komenti ved ændring af opgivne oplysninger, f.eks. telefonnummer, e-mailadresse og lign. Oplysninger herom kan sendes til info@komenti.dk

6. Abonnement og opsigelse

6.1 Aftalen er gældende for 12 måneder, medmindre andet er aftalt ved aftalens indgåelsse. Et abonnement betales for hele perioden på 12 måneder, og der refunderes ikke ved opsigelse midt i perioden.

6.2 Aftalen fornyes automatisk med 12 måneders forlængelse.

6.3 Opsigelse skal ske senest 40 dage inden aftalens udløb. Aftalens udløb fremgår altid af faktura. Hvis aftalen ikke opsiges senest 40 dage inden aftalens udløb, bliver den automatisk fornyet med 12 måneder, jf. punkt 5.2. Faktura for den nye periode fremsende 30 dage inden udløb, jf. punkt 4.4.

6.4 Opsigelse af abonnement skal ske via mail til info@komenti.dk senest 40 dage inden aftalens udløb.

6.5 Såfremt Komenti ønsker at ophøre med abonnementstypen, kan Komenti opsige abonnementet med en måneds varsel. Evt. forudbetalt beløb vil blive tilbagebetalt.

7. Reference og markedsføring

7.1 Komenti har ret til at benytte kundens navn og link til hjemmeside som reference på hjemmeside.

8. Ansvarsbegrænsning

8.1 Komenti er erstatningsansvarlige i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler.

8.2 Erstatningsansvaret begrænses til et beløb, som ikke kan overstige beløbet af den aftale, der har givet anledning til, at kravet rejses.

8.3 Komenti fraskriver sig ansvar for skade på fast ejendom, løsøre eller andre formuegoder. Det samme gælder for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

8.4 Komenti fraskriver sig ethvert ansvar for tab og skade som følge af fejl ved indtastning foretaget af kunden eller foretaget af Komenti på baggrund af kundens oplysninger. Komenti kan ikke drages til ansvar for indholdet af det leverede produkt. Det påhviler kunden at godkende dette inden offentliggørelse. Når kunden har godkendt produktet, har Komenti ikke ansvar for fejl og mangler samt eventuelle uforudsete følger af brugen af det leverede produkt. Ansvaret for videre anvendelse af produktet er alene kundens.

8.5 Såfremt et ansvarspådragende forhold kan henføres til mangelfulde ydelser fra tredjepart, kan kunden ikke opnå erstatning fra Komenti.

8.6 Komenti er ikke ansvarlig for lagring af filer el. lign. medmindre andet er aftalt.

9. Misligeholdelse

9.1 Såfremt en af parterne misligholder aftalen, finder dansk rets almindelige regler om misligeholdelse, herunder dansk rets almindelige erstatningsregler, anvendelse. Komenti kan ikke gøres ansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, mistet avance, driftsforstyrrelser og lignende.

10. Force Majeure

10.1 Komenti fraskriver sig al ansvar for force majeure forhold, der gør at Komenti ikke er i stand til at levere som aftalt, som følge af forhold der ligger uden for Komentis kontrol. Herunder brand, oversvømmelse, strømsvigt, sygdom, svigtende ydelser og leveringer fra tredjemand (herunder tele- og netværksleverandører) eller lign. Her kan Komenti ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, kunden måtte lide.

11. Tvister

11.1 Aftalen er underlagt dansk ret. Enhver tvivst, der udspringer af eller vedrører aftale med Komenti, afgøres af domstole i Danmark.